Break Open

DD%20Smoking gun

$ 229.99 sale price 209.99
Boito
Reuna Single Shot Break open 410ga--20ga--12ga
 
Category:
Firearms
  • Sale price 209.99$
  • 410 Ga 229.99$
  • 20 Ga 229.99$ 
  • 12 Ga 229.99$
  • Shipping fee 20$ + tax
  • Boito Reuna Single Shot Break open  410ga--20ga--12ga
  • Made by the same manufactures as Stoeger in Brazil
  • Come with 1 modified choke
  • 5 year warranty